Lietošanas noteikumi un nosacijumi
Ludzu uzmanigi izlasiet lietošanas noteikumus un nosacijumus ( turpmak teksta Nosacijumi ) pirms Danfoss portala izmantošanas ( turpmak teksta Portals ). Izmantojot portalu Jus piekritat šiem nosacijumiem.Ja Jus nepiekritat šiem nosacijumiem, ludzu neizmantojat šo portalu. Nosacijumos ir atrunatas Jusu likumigas tiesibas, saistibas un likuma prasibas. Ludzu uzmanigi izlasiet. Nosacijumi attiecas uz visiem Danfoss Grupas portaliem, tai skaita registreto lietotaju portaliem.

Portala ipašumtiesibas
Šis portals pieder un ar to darbojas Danfoss A/S ( turpmak teksta Danfoss ), korporacija, kas paklauta Danijas likumdošanai ar galveno mitni Nordborga.

Izmantojiet licenci
Jus varat apskatit šo portalu. Danfoss atlauj Jums parlukot portalu, izdrukat un lejupieladet materialu Jusu personigiem un nekomercialiem nolukiem, ar noteikumu, ka Jus piekritat un pienemat ši liguma noteikumus un nosacijumus, ka ari nemainiet un atstajat neskartas autortiesibu, firmas zimju un ipašuma norades. Jus nedrikstat kopet, atveidot, parpublicet, augšupieladet, parsutit vai jebkada veida izplatit ši portala saturu, tai skaita tekstu, attelus, audio vai video, ar merki publicet vai izmantot komercialos nolukos bez rakstiskas atlaujas no Danfoss. Jus nedrikstat izmantot ši portala saturu jebkura cita portala.
Ja Jus izmantojat šo portalu, tas nozime, ka Jus piekritat ši liguma nosacijumiem bez izmainam tajos. Turklat izmantojot šo portalu Jus garantejat Danfoss, ka neizmantosiet portalu pretlikumigos, amoralos nolukos, vai merkim, kas butu pretruna ar ši liguma nosacijumiem.

Lietotaja paklautiba
Jebkurš pazinojums vai materials, kuru Jus parsutat uz portalu ar e – pastu vai ka citadi netiks uzskatits par konfidencialu informaciju. Danfoss it tiesigs izmantot informaciju, kuru Jus nosutat, jebkadiem merkiem. Jus nedrikstat sutit uz vai no portala materialu, kas ir nelikumigs, draudošs, apmelojošs, neslavu celošs, piedauzigs, pornografiska rakstura un jebkadu pretlikumigu materialu.

Saites uz un no citiem materialiem
Danfoss var nodrošinat hipersaites ar trešas puses portaliem. Saistitie portali nav Danfoss paklautiba un Danfoss nekada veida neatbild par šo portalu saturu un par to portalu saturu, kas jebkadi saistiti ar šiem portaliem. Danfoss neatbalsta kompanijas un produktus, uz kuram tas var piedavat hipersaites un Danfoss patur tiesibas par to ari informet ar noradi attiecigaja portala. Danfoss patur vienpusejas tiesibas jebkura laika izbeigt jebkadas saites vai saistibu programmu. Ja Jus izlemjat apmeklet trešas puses portalus, kas saistiti ar šo portalu, Jus to dariet uz savu atbildibu. Treša puse var piedavat saites tikai uz Danfoss galveno majas lapu. Lai apmekletu jebkadus Danfoss pakartotos portalus, ir vajadziga iepriekšeja rakstiska atlauja no Danfoss.

Saturs
Danfoss citigi rupejas par ši portala veidošanu un uzturešanu, ka ari precizas un aktualas informacijas sniegšanu, ka piemeram, bet ne tikai, cenas un produktu apraksts. Tomer ši portala saturs ir paklauts biežam izmainam bez iepriekšejas bridinašanas, tapec Danfoss negarante satura precizitati un patieso stavokli.
Portala apmekletaji pienem Danfoss attaisnošanos par portala saturu, programmaturu un tas izmantošanu.

Intelektualais ipašums
Tekstus, noformejumu, zimejumus, datu bazes un citus ši portala elementus, ka ari pašu portalu aizsarga autortiesibas un datu bazes veidotaja tiesibas. Dažus nosaukumus, zimes un logo šaja portala aizsarga firmas zimes un firmas nosaukums.
Neko no ši portala satura nedrikst interpretet ka licences vai tiesibu pieškiršanu firmas zimes lietošanai, kas atrodas šaja portala bez rakstiskas atlaujas no Danfoss vai kadas trešas puses, kurai pieder portala esošas firmas zimes.
Ši portala aizsardziba esošo elementu kopešana, adaptešana, tulkošana, parveidošana, grozišana vai jebkada cita izmantošana ir stingri aizliegta.

Datu aizsardziba
Danfoss apkopo un apstrada informaciju par ši portala lietotajiem statistikas un marketinga merkiem. Lietotajam ir tiesibas bez maksas apstridet informacijas apstradi marketinga nolukos, kas skar tieši vinu. Lietotajam ir ari tiesibas pieklut personigai informacijai un labot to. Ja velaties uzzinat vairak par datiem, kurus Danfoss apkopo un ko kompanija dara, lai aizsargatu lietotaju datus, meklejiet Danfoss Privacy Policy.( Danfoss konfidencialitates politika)

Atbildiba
Ši portala parlukošana ir Jusu pašu atbildiba. Danfoss negarante, ka programmatura, kas izmantota portala, ka ari informacija, tiešsaistes vai kadi citi pakalpojumi, kurus piedava šis portals ir bez kludam, vai ari tie netiks partraukti. Danfoss skaidri noliedz jebkadu garantiju attieciba uz augstak minetajiem priekšmetiem, tai skaita to, kas attiecas uz precizitati, pieprasijumu un piemerotibu attiecigam merkim. Danfoss nekada gadijuma nav atbildigs par jebkadu pelnas un ienakumu zaudejumu, netiešiem, specialiem, nejaušiem, izrietošiem vai kadiem citiem zaudejumiem, kas radušies saistiba ar šo portalu, vai izmantojot kadu pakalpojumu, kas piedavats ar ši portala starpniecibu.

Atteikšanas
MATERIALI UN SATURS, KAS IZVIETOTS ŠAJA PORTALA NENODROŠINA AR NEKADA VEIDA GARANTIJU VAI NETIEŠU GALVOJUMU , TAI SKAITA PIEPRASIJUMA GARANTIJU, INTELEKTUALA IPAŠUMA NEIEROBEŽOŠANU VAI ATBILSTIBU KADAM NOTEIKTAM MERKIM. DANFOSS NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS PAR JEBKADIEM ZAUDEJUMIEM ( TAI SKAITA UN BEZ IEROBEŽOJUMIEM, PELNAS ZAUDEJUMIEM, BIZNESA PARTRAUKŠANU, INFORMACIJAS ZUDUMU ), KAS RADUŠIES MATERIALA IZMANTOŠANAS VAI TA NEPRASMIGAS IZMANTOŠANAS REZULTATA, PAT TAD, JA DANFOSS IR SANEMIS BRIDINAJUMU PAR ŠADU ZAUDEUMU VARBUTIBU.

Ta ka dažas jurisdikcijas aizliedz atbildibas izslegšanu vai ierobežošanu par izrietošiem un/vai nejaušiem zaudejumiem, augstak minetie ierobežojumi varetu uz Jums neattiekties. Turklat Danfoss negarante to saišu precizitati un pilnibu, kuras nodrošina treša puse.

Produktu pasutijumi
Danfoss loti centisies izpildit visus pasutijumus, tomer tas nevar garantet visu produktu pieejamibu, kurus var aplukot portala. Danfoss patur tiesibas partraukt jebkura šaja portala esoša produkta pardošanu jebkura laika bez iepriekšeja bridinajuma.

Atjauninašana
Danfoss patur tiesibas atjauninat, papildinat, parveidot un mainit ta nosacijumus un konfidencialitates politiku jebkura laika. Visas atjauninašanas, papildinašanas, parveidošanas un izmainas ir saistošas visiem Danfoss portala lietotajiem un apmekletajem, un tas tiks šeit izvietotas.

Programmaturas licences
Jums nav tiesibas uz ipašniekprogrammaturu un saistito dokumentaciju vai jebkadiem labojumiem, ar kuriem Jus tiekat nodrošinats, lai pieklutu noteiktai informacijai šaja portala. Jus nedrikstat nevienam pieškirt vai nodot licenci, kuru Jums atlavis lietot Danfoss. Jebkurš šads meginajums tiks uzskatits par speka neesošu. Jus nedrikstat kopet, izplatit, projektet, mainit vai stradat izmantojot šadu programmaturu.

Pastavošais likums un jurisdikcija
Šis portals atrodas uz Nordborgas servera Danija. Jus piekritat, ka šos nosacijumus un portala izmantošanu regule Danijas likumi.
Ar šo Jus piekritat, ka visi stridi, a) kas rodas attieciba uz vai saistiba ar šo portalu un/vai šiem nosacijumiem, b) kuros portals un/vai šie nosacijumi ir strida jautajums vai c) kura portals un/vai nosacijumi ir noraditi prasiba tiesa, tribunala, agentura vai kada cita stridu risinašanas institucija, tiek risinati tiesibsargajošas institucijas Danija. Danfoss ir centies ieverot visas tam zinamas likumiskas prasibas veidojot un uzturot šo portalu, bet negarante, ka materiali šaja portala ir atbilstoši vai pieejami izmantošanai jebkura joma. Jus esat atbildigs par paklaušanos piemerojamiem likumiem. Jus esat atbildigs par jebkuru likuma vai ši liguma nosacijumu parkapšanu. Ja kada šo nosacijumu dala nav deriga vai nav piemerojama atbilstoša likuma ietvaros, ši dala tiks aizstata ar derigu, speka esošu un piemerojamu likumu, kas vislabak atbilst sakotnejam nodomam. Atlikušie nosacijumi noteiks ta piemerošanu.