Vilkår og betingelser ved bruk


Vennligst les disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") nøye før du gjør bruk av Danfoss' Internett Hjemmeside ("Hjemmesiden"). Ved å bruke Hjemmesiden godkjenner du disse Vilkår. Om du ikke er enig i Vilkårene, ber vi deg om ikke å benytte denne Hjemmesiden. Vilkårene vedrørende dine rettigheter og forpliktelser, omfatter viktige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og verneting. Du bes om å lese dette nøye. Vilkårene er gjeldende for alle Danfoss konsernets Hjemmesider, herunder Hjemmesider for registrerte brukere.

EIENDOMSRETT
Hjemmesiden eies og drives av Danfoss A/S (heretter kalt Danfoss), et aksjeselskap som er registrert i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i Nordborg, Danmark.

BRUKERLISENS
Du er velkommen til å se deg omkring på Hjemmesiden. Danfoss gir deg tillatelse til å se på denne siden og til å skrive ut eller laste ned materialet, som vises på denne siden til ditt eget personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du sørger for at alle påbud og forbud vedrørende opphavsrett, varemerke og annen eiendomsrett respekteres. Du kan ikke uten skriftlig tillatelse fra Danfoss på noen måte kopiere, reprodusere, legge ut, videresende eller distribuere innholdet i denne Hjemmesiden, herunder tekst, bilder, lyd og video, til offentlige eller kommersielle formål. Innholdet under denne Hjemmesiden må heller ikke plasseres på tredjemanns hjemmesider (forbud mot framing).

Bruk av denne Hjemmesiden er ensbetydende med din godkjennelse og aksept, uten endring av forbudene, Vilkårene og betingelsene som er fremsatt. Videre garanterer du ved bruk av denne Hjemmesiden at du på ingen måte vil bruke den til formål, som er rettsstridig, umoralsk eller for øvrig forbudt i henhold til disse vilkårene.

BRUKERINFORMASJON
En hver form for informasjon eller materiale som du måtte sende til Hjemmesiden via e-post eller på annen måte, er og vil bli behandlet som å være ikke-fortrolig og ikke-opphavsrettslig beskyttet. Danfoss har rett til å bruke alt hva du sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form å sende eller overføre materiale til/fra denne Hjemmesiden, som måtte være ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk eller på noen måte i strid med noen lovbestemmelser.

LINKER TIL OG FRA ANDRE MATERIALER
Danfoss kan fritt legge hyperlinker til tredjemanns hjemmesider. Danfoss har ingen kontroll over de linkede hjemmesidene, og Danfoss er på ingen måte ansvarlig for innholdet av en slik linket hjemmeside eller en hjemmeside linket til en slik linket hjemmeside. Danfoss gir ingen form for godkjennelse av firmaer eller produkter til hvilke det opprettes hyperlinker, og Danfoss forbeholder seg rett til å anføre dette på sin Hjemmeside. Danfoss forbeholder seg ensidig retten til når som helst å slette en hvilken som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker å besøke noen av tredjemanns hjemmesider, som er linket til denne Hjemmesiden, skjer dette på deres eget ansvar.

Tredjemann må kun lage hyperlinker til startsiden på denne Hjemmesiden. Linker til underliggende sider må kun skje etter Danfoss' skriftlige godkjennelse.

INNHOLD
Danfoss legger mye arbeid i opprettelse og vedlikehold av denne Hjemmesiden, og at innholdet, som f.eks. priser og produktbeskrivelser er korrekt og ajourført. Innholdet på denne Hjemmesiden er dog utsatt for hyppige endringer uten forutgående varsel. Danfoss garanterer derfor ikke at innholdet er korrekt og ajourført til enhver tid.

Besøkende på denne Hjemmesiden aksepterer at Danfoss er fritatt for ethvert ansvar for Hjemmesidens innhold, programvare.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Tekster, layout, tegninger, databaser og andre deler av denne Hjemmesiden, samt selve Hjemmesiden er beskyttet av copyright og av de rettigheter som innehas av produsenten av denne databasen. Visse navn, merker og logoer på Hjemmesiden er beskyttede varemerker.

Ikke noe på denne Hjemmesiden må tolkes som en lisensrett eller annen rett til å bruke noe varemerke, som vises på denne Hjemmeside, uten skriftlig tillatelse fra Danfoss eller tredjemann, som måtte eie de varemerker som vises på denne Hjemmesiden.

Enhver form for kopiering, bearbeiding, oversettelse, modifikasjon og enhver bruk av hele eller deler av denne Hjemmesiden eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måte er forbudt.

DATABESKYTTELSE
Danfoss samler inn og bruker informasjon om atferden til brukerne av denne Hjemmesiden til statistiske og markedsføringsrelaterte formål. Du har rett til å motsette deg anvendelsen av dine data til markedsføringsrelaterte forhold og har rett til uten beregning å få adgang til personlige data og til å rette slike data. For ytterligere informasjon omkring de data som Danfoss samler inn og de forholdsregler Danfoss tar for å beskytte brukerdata, henvises det til Danfoss' "Beskyttelse av persondata".

ANSVAR
Besøk på denne hjemmesiden foregår på eget ansvar. Danfoss garanterer ikke at den programvaren som er brukt på denne Hjemmesiden, eller informasjonene, on-line applikasjonene eller noen annen service tilbudt ved hjelp av denne side er feilfrie, eller at bruk vil skje uten avbrytelser. Danfoss fraskriver seg alt ansvar for dette, herunder for eksempel nøyaktighet, stand, salgbarhet og egnethet til bestemte formål. Danfoss er på ingen måte ansvarlig for noen form for tap av fortjeneste, inntekter, eller noen form for indirekte skader, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne Hjemmesiden eller ved bruk av noen av de ytelser som anføres på denne Hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE
ALT MATERIALE OG INNHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDEN STILLES TIL RÅDIGHET "SOM VIST" UTEN NOEN UTTRYKKELIG ELLER STILLTIENDE GARANTI AV NOEN ART, HERUNDER GARANTI FOR AT EN VARE ER SALGBAR, UTEN KRENKELSE AV NOENS IMMATERIALRETT ELLER EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL. DET PÅHVILER I INTET TILFELLE DANFOSS NOEN ERSTATNINGSPLIKT FOR SKADER AV NOEN ART (HERUNDER FOR EKSEMPEL AVANSETAP, DRIFTSTAP, TAP AV INFORMASJONER), SOM OPPSTÅR VED BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIALET. DETTE GJELDER SELV OM DANFOSS MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIK ERSTATNINGSPLIKT. Da visse rettssystemer forbyr utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader og /eller hendelige skader, er det mulig at ovenstående begrensning ikke gjelder for deg. Videre garanterer ikke Danfoss for at informasjonene er korrekte eller fullstendige under linkede hjemmesider som er blitt stillet til rådighet av tredjemann.

PRODUKTORDRE
Danfoss vil bestrebe seg på å oppfylle alle ordre, men Danfoss kan ikke garantere at et hvilket som helst produkt vist på denne Hjemmesiden finnes. Danfoss forbeholder seg rett til, når som helst og uten varsel, å oppheve bestillingen av et hvilket som helst produkt, som måtte være oppført på denne Hjemmesiden.

OPPDATERINGER
Danfoss forbeholder seg ensidig rett til, når som helst å oppdatere, omforme og endre sin "Beskyttelse av persondata". Alle slike oppdateringer, omforminger og endringer er bindende for alle brukere og lesere av Danfoss Hjemmesiden, og de vil bli bekjentgjort her.

LISENSER PÅ PROGRAMVARE
Du har ingen rettigheter til eiendomsrettslig beskyttet programvare med til hørende dokumentasjon eller noen tilføyelser eller endring, som måtte være stillet til din rådighet for at du kan få adgang til bestemte områder på Hjemmesiden. Du må ikke overdra eller overføre noen lisensrett, som Danfoss har overdratt til deg, og ethvert forsøk på å overdra eller overføre en slik lisens vil være ugyldig. Du må ikke på annet vis kopiere, distribuere, endre, omkonstruere eller fremstille avledede produkter av slik programvare.

BESTEMMELSER OM LOVVALG OG VERNETING
Denne Hjemmesiden ligger på en server i Nordborg. Du er inneforstått med at disse vilkårene og din bruk av denne Hjemmesiden reguleres av de til enhver tid gjeldende lover i Danmark.

Du erklærer deg herved inneforstått med at domstolene, de administrative myndigheter og andre organisasjoner til løsning av tvister i Danmark, er suverene og rette verneting i enhver tvist, som har (a) utspring, vedrører eller har forbindelse med denne Hjemmesiden og/eller disse Vilkårene, hvor (b) denne Hjemmesiden og/eller disse Vilkårene er et stridspunkt eller et vesentlig moment, eller hvor (c) det som refereres til denne Hjemmesiden og/eller disse vilkårene, er omtalt i en skrift, som er gitt til en domstol, voldgiftsrett, administrativ myndighet eller annen organisasjon til løsning av tvister. Danfoss har ved opprettelse og vedlikehold av denne Hjemmesiden bestrebet seg på å overholde alle lovmessige krav som er Danfoss bekjent, men garanterer ikke, at materialet på denne Hjemmesiden er hensiktsmessig eller disponibelt til bruk i noen bestemt jurisdiksjon. Du er selv ansvarlig for å overholde gjeldende lov. Enhver anvendelse i strid med denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkårene skjer for deres egen regning og risiko. Hvis deler av disse Vilkårene er ugyldige eller uten rettskraft ifølge gjeldende rett, vil en slik ugyldig eller ikke rettskraftig bestemmelse anses for å være avløst av en gyldig, rettskraftig bestemmelse, som er nærmest til å svare til hensikten med den opprinnelige bestemmelse, og den øvrige del av disse Vilkårene vil være gjeldende for slike anvendelser.