Zapisz się na szkolenie

Aby zapisać się na szkolenie autoryzacyjne, wypełnij formularz

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie). W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko, firma prowadzonej działaności gospodarczej, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f w celu realizacji szkolenia oraz udzielenia certyfikatu „Autoryzowany Instalator DEVI”. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację szkolenia. Powyższe dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz przygotowania oraz przekazania uprawnionym uczestnikom szkolenia legitymacji oraz certyfikatu „Autoryzowany Instalator DEVI”, a nadto będą za zgodą takiego uprawnionego uczestnika ujawnione na stronie internetowej www.devi.pl do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, czy kurierskie. Każdy z Państwa ma prawo do: • Dostępu do treści swoich danych, • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, • przenoszenia danych, • wniesienia sprzeciwu, • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Danfoss mogą się Państwo kontaktować pod adresem: gdpo@danfoss.com Informujemy, że zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma charakter dobrowolny, jednak niezbędna jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji w celu podjęcia kontaktu ze strony Organizatora z uczestnikiem szkolenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, firmy prowadzonej działaności gospodarczej, numeru telefonu, adresu oraz adresu poczty elektronicznej przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825, Grodzisk Mazowiecki) oraz przez podmioty procesujące zbiory danych osobowych w imieniu Danfoss Poland Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c oraz f w celu dokonania przez Danfoss Poland sp. z o.o. wszelkich formalności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia produktowego dotyczącego produktów Danfoss i DEVI. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na podejmowanie ze mną kontaktu drogą elektroniczną przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825, Grodzisk Mazowiecki) oraz przez podmioty procesujące zbiory danych osobowych w imieniu Danfoss Poland Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu organizacji, przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz przygotowania oraz przekazania uprawnionym uczestnikom szkolenia legitymacji oraz certyfikatu „Autoryzowany Instalator DEVI”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, firmy prowadzonej działalności gospodarczej, numeru telefonu, adresu oraz adresu poczty elektronicznej przez Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (adres: ul. Chrzanowska 5, 05-825, Grodzisk Mazowiecki) oraz przez podmioty procesujące zbiory danych osobowych w imieniu Danfoss Poland Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu ujawnienia moich danych kontaktowych (imienia i nazwiska oraz firmy prowadzonej działalności gospodarczej oraz danych kontaktowych) na stronie internetowej www.devi.pl jako Autoryzowanego Instalatora DEVI.